Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on developitin (IT Group Finland Oy) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 17.2.2022. Viimeisin muutos 17.2.2022.

1. Rekisterinpitäjä
IT Group Finland Oy
Tankomäenkatu 3 LH 1
00950 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Marko Lindvall
[email protected]
020 771 0977

3. Rekisterin nimi
Developit asiakasrekisteri,
Developit markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Välitystoiminnan tietosuoja – välittäjä henkilötietojen rekisterinpitäjänäomin verkkosivustolta

Fi-verkkotunnusrekisteriin ilmoitettavat ja välitystoiminnassa käsiteltävät henkilötiedot

Välittäjän tulee lain perusteella ilmoittaa fi-verkkotunnuksen käyttäjästä fi-verkkotunnusrekisteriin seuraavat henkilötiedot, joiden ajantasaisina pitäminen on välittäjän vastuulla:

  • Nimi
  • Henkilötunnus / muu yksilöivä tunnus
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön puhelinnumero (oikeushenkilöiltä)
  • Sähköpostiosoite (prosessiosoite)

Myös yhteisöille rekisteröityjen verkkotunnusten rekisteriin ilmoitettavat käyttäjätiedot voivat sisältää henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kesto
Fi-verkkotunnusten välittäminen on toimintaa, jolla tarkoitetaan fi-verkkotunnusten rekisteröintimerkintöjen tekemistä fi-verkkotunnusrekisteriin ja näiden tietojen hallinnointia, kuten päivittämistä. Merkintöjä fi-verkkotunnusrekisteriin voi tehdä vain verkkotunnusvälitysilmoituksen Traficomille tehnyt toiminnan harjoittaja eli fi-verkkotunnusvälittäjä.

Fi-verkkotunnus on merkittävä käyttäjän nimiin ja verkkotunnusvälittäjän on merkittävä fi-verkkotunnusrekisteriin verkkotunnuksen käyttäjää koskevat oikeat, ajantasaiset ja yksilöivät tiedot sekä kuulemisiin ja tiedoksiantoihin käytettävä sähköpostiosoite.

Välittäjän velvollisuutena on pitää tiedot oikeina ja ajan tasalla
Verkkotunnusvälitystoimintaan kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joita verkkotunnusvälittäjä tekee ylläpitääkseen verkkotunnusrekisteriin merkityn verkkotunnuksen tietoja. Hallinnointia on mm. verkkotunnuksen yhteystietojen päivittäminen, verkkotunnuksen voimassaolon uusiminen, verkkotunnuksen siirtäminen käyttäjältä toiselle ja verkkotunnusvälittäjän vaihtaminen.

Välitystoimintaan kuuluu myös ilmoitus- ja neuvontavelvollisuuden hoitaminen.

Mikäli verkkotunnusvälittäjä liittää verkkotunnukselle nimipalvelimet, on välittäjä vastuussa siitä, että nimipalvelimet toimivat verkkotunnusmääräyksen mukaisesti.

Verkkotunnuksen hallinnointi tarkoittaa myös kykyä merkitä tietoja verkkotunnusrekisteriin Traficomin määrittelemällä teknisellä järjestelyllä sekä kykyä huolehtia toimintansa tietoturvasta.

Mikäli välittäjä tarjoaa fi-verkkotunnuksen käyttäjälle muita kuin fi-verkkotunnusvälitystoiminnalle lain perusteella säädettyjä palveluita (esim. kotisivu- tai sähköpostipalveluita, palvelintilaa, tms.) ja välittäjät käsittelevät fi-verkkotunnuksen käyttäjän henkilötietoja muiden palvelujen tarjoamista varten, on välittäjällä oltava henkilötietojen käsittelylle jokin muu EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.

Fi-verkkotunnusvälittäjä saa käsitellä fi-verkkotunnusrekisteriin merkitsemiään ja rekisterissä ylläpitämiään henkilötietoja vain sen ajan, kun fi-verkkotunnus on kyseisen välittäjän ylläpidossa ja/tai verkkotunnus on voimassa suoja-aikoineen. Fi-verkkotunnusvälittäjä on vastuussa siitä, että se poistaa fi-verkkotunnusten käyttäjien henkilötiedot omista järjestelmistään sen jälkeen, kun tietojen käsittelyperuste eli tunnuksen välitystoiminta päättyy.

Fi-verkkotunnuksen käyttäjän eli rekisteröidyn oikeudet

Fi-verkkotunnusvälittäjä on vastuussa siitä, että fi-verkkotunnuksen käyttäjän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet toteutuvat.

Fi-verkkotunnuksen käyttäjän oikeutena on:

1. tietää, mitkä tahot käyttävät hänen henkilötietojaan
Fi-verkkotunnuksen käyttäjän henkilötietoja käsittelee fi-verkkotunnusvälittäjät ja Traficom.

Verkkotunnusvälittäjät saattavat käyttää toiminnassaan alihankkijoita (jälleenmyyjiä), joiden toiminnasta välittäjät vastaavat itse täysimääräisesti.

2. tietää, mihin tarkoitukseen hänen tietojaan käytetään
Fi-verkkotunnuksen käyttäjän henkilötietoja käytetään verkkotunnuksen rekisteröimiseen ja ylläpitoon sekä fi-verkkotunnusriitojen ratkaisuun.

Fi-verkkotunnusvälittäjät rekisteröivät ja ylläpitävät verkkotunnuksia. Traficom ylläpitää fi-verkkotunnusrekisteriä ja ratkaisee fi-verkkotunnusriidat oikeudenhaltijoiden vaatimuksesta.

3. saada pääsy omiin tietoihin
Fi-verkkotunnusvälittäjän ja Traficomin tulee antaa fi-verkkotunnuksen käyttäjälle vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos tietoja käsitellään, fi-verkkotunnuksen käyttäjällä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa.

4. tarkastaa ja oikaista virheelliset tietonsa
Fi-verkkotunnuksen käyttäjällä on oikeus tehdä omien tietojen tarkastuspyyntö sekä fi-verkkotunnusvälittäjälle että Liikenne- ja viestintävirastolle. Fi-verkkotunnusvälittäjän tulee oikaista fi-verkkotunnuksen käyttäjää koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

5. rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
Fi-verkkotunnuksen käyttäjä voi osoittaa pyynnön fi-verkkotunnusvälittäjälle ja Traficomille henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisissa tilanteissa.

6. tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Fi-verkkotunnuksen käyttäjällä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi katsoessaan, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Evästekäytänteet

Päivitetty: 17.2.2022

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeet mahdollistavat myös liiketoimintamme kehittämisen.
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeet jakautuvat alaryhmiin: pakolliset evästeet, toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen. Pakollisia evästeitä ei voi estää. Ne liittyvät tietoturvaan ja sivuston toiminnan mahdollistamiseen. Pakolliset evästeet eivät sisällä tunnistettavaa henkilötietoa.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta oleellisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä:

Sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet saattavat kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Käytämme kolmansien osapuolien kuten Googlen ja Facebookin evästeitä. Evästeillä seurataan verkkosivustomme käyttöä, mikä voidaan yhdistää muihin tietoihin. Jos et salli näitä evästeitä, jäät paitsi yrityksemme kohdennetusta mainonnasta.
Palvelun kehittämiseen tarkoitettujen evästeiden evästeiden avulla voimme seurata vierailuja ja liikenteen lähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Evästeiden avulla pystymme kehittämään palveluamme asiakkaidemme parhaaksi. Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet vieraillut sivustollamme, emmekä voi seurata osaltasi sen toimintaa. Nämä evästeet eivät sisällä tunnistettavaa henkilötietoa.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästesuosituksista Traficomin verkkosivustolta.
Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.